Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

7392 a2b4 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaJodenstein Jodenstein
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaJodenstein Jodenstein

February 20 2018

Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
1630 325a
Reposted fromnonperfect nonperfect viakomplikacja komplikacja
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viakomplikacja komplikacja
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viakomplikacja komplikacja
7232 a122 500
Reposted fromfungi fungi viadarthsadic darthsadic

February 18 2018

5658 fa3a 500
Reposted fromfungi fungi viaTullfrog Tullfrog
7397 7980 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychicdevil psychicdevil
9552 1af7
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaflosik flosik

February 10 2018

7549 d2c7 500
Reposted frommemq memq viaMezame Mezame
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viaemtezmazupe emtezmazupe
0874 3c7b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamoonlitsky moonlitsky
9944 aedf 500
Reposted fromgreensky greensky viamoonlitsky moonlitsky

February 09 2018

5298 1063
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
7193 6cfe 500
Reposted fromZircon Zircon viapikkumyy pikkumyy
0099 1848 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapikkumyy pikkumyy
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl