Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

louve
louve
louve
Reposted fromgruetze gruetze viapunisher punisher
louve
Reposted fromkurorori kurorori viatemptation temptation
louve
9020 92f0
Reposted fromartois artois viachowchow chowchow

April 23 2017

louve
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
louve
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis vian-nudelsalat n-nudelsalat
7159 8540 500

grand-theft-otters:

I love Sasha Velour

Reposted frommegaflygon megaflygon viaganzrockbar ganzrockbar
louve
2229 094b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
louve
Reposted frommeem meem viaPsaiko Psaiko
louve
6581 b188 500
Reposted fromotters otters vialooziker looziker
7315 eff0 500
Reposted fromeurydice eurydice viaalliwantisyou alliwantisyou

April 22 2017

louve
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viachaveleh chaveleh

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

Reposted fromLittleJack LittleJack viakittylitter kittylitter
louve
Reposted fromlaserpony laserpony viaEvilDeath EvilDeath
louve
9197 680d 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaKik4s Kik4s
louve
louve
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viapapra papra
louve
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viadotmariusz dotmariusz
louve
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl