Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

louve
Reposted fromshakeme shakeme viablueberries blueberries
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli viaxal xal
louve
By Łukasz Wierzbowski
Reposted fromsarazation sarazation viarudaizia rudaizia
louve
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viapassingbird passingbird
louve
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viapassingbird passingbird
louve
8653 ccb2 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viaxal xal
louve
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viapassingbird passingbird

August 11 2017

louve
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaMezame Mezame
louve
7896 0e6e 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaMezame Mezame
louve
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamodalna modalna
8991 0849
Reposted frombestero bestero viamoonlitsky moonlitsky
2066 b27d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaDagarhen Dagarhen
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaDagarhen Dagarhen

July 31 2017

louve
Reposted fromedson edson viapikkumyy pikkumyy
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viablueberries blueberries
louve
3366 91d5
Reposted fromjustsomekat justsomekat viablueberries blueberries
louve
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viapikkumyy pikkumyy
louve
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viapikkumyy pikkumyy
louve
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viapikkumyy pikkumyy
louve
0147 7864
Reposted frompesy pesy viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl